FIRMOWE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.). przez „abbozzo” i.g.e. z siedzibą w Lubinie, ul. Jana Pawła II 82c/1, 59-300 Lubin, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP: 692-185-44-21 REGON: 390745373.
§ 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia Usług Hostingowych” określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.
 2. Dokument SLA – dokument „Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.
 4. Usługi hostingowe – pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.
 5. Specyfikacja techniczna usług – wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.
 6. Operator – dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.
 7. Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.
 9. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.
 11. Opłata abonamentowa – pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.
 12. Okres abonamentowy – okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta. W przypadku Klientów będących Konsumentami, minimalny Okres abonamentowy wynosi miesiąc.
 13. Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.
 14. Pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 15. Okres próbny – wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.
 16. Uruchomienie usług hostingowych – dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.
 17. Limit transferu – ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.
 18. Dostępność Usług hostingowych – widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.
 19. Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Pro forma.
 20. Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
 21. Spam – przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.).
 22. Netykieta – zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.
 23. Panel Klienta – udostępniane przez Operatora pod adresem webas.cuprum.pl narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej, aktualizować swoje dane, wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz faktur drogą elektroniczną.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie, której składnikami są Regulamin, Dokument SLA, Cennik usług oraz Specyfikacja techniczna usług.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.
 3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.
 4. Poza Umową, Regulaminem, Cennikiem usług, Specyfikacją techniczną usług oraz Dokumentem SLA Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.
§3. Zamówienie
 1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.
 2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe. Klient będący Konsumentem w momencie składania Zamówienia potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienie zawiera również oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS  dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.
 4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług i Cenniku usług.
 5. Składając Zamówienie, Klient będący Konsumentem oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z prawami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) a nadto oświadcza, że żąda i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym Klient będący Konsumentem oświadcza, że w przypadku odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 6. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem: faksu, poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Zamówienie zawiera również oświadczenia Klienta, o których mowa w ustępach poprzedzających.
 7. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.
 8. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:
  • a)
występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,
b)
nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
c)
zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub
których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
d)
zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub
jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów